OŚWIADCZENIE PRZED SZKOLENIEM

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA / WYJAZDU / TRENINGU MENTALNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ FIRMA DARIUSZ JUZYSZYN AKCEPTUJE PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA REGULAMIN, Z KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ PONIŻEJ.

Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy , dostępny pod adresem internetowym https://radykalnaredukcjastresu.pl/ prowadzony jest przez Dariusza Juzyszyna prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA Dariusz Juzyszyn, z siedzibą przy ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON 890464167, NIP 899-100-56-74
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i coachingu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe świadczone w serwisie.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

 1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez FIRMA Dariusz Juzyszyn oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. FIRMA Dariusz Juzyszyn zastrzega sobie wyłączne prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami.
 2. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez FIRMA Dariusz Juzyszyn wyrażają zgodę na robienie zdjęć oraz reportaży video, w trakcie szkolenia oraz zezwalają na wykorzystanie materiału do celów marketingowych z zachowaniem intymności i prywatności w trakcie ćwiczeń osobistych.
 3. Uczestnicy szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez FIRMA Dariusz Juzyszyn oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 4. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach organizowanych lub współorganizowanych przez FIRMA Dariusz Juzyszyn, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

 1. Umowa o świadczenie usług organizowanych lub współorganizowanych przez FIRMA Dariusz Juzyszyn może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty.
 2. Przy rezygnacji ze szkolenia na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia i później, uczestnik ma świadomość, że nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów szkolenia ani żadna rekompensata pieniężna i/lub poza-pieniężna. Niemniej, w niektórych sytuacjach możliwe będzie odbycie tego samego szkolenia w kolejnym terminie bez dodatkowych dopłat.
 3. Cena szkolenia nie zawiera ubezpieczenia. Uczestnik ma tego świadomość i w przypadku autonomicznej decyzji może ubezpieczyć się na własna rękę. Wszelkie sytuacje losowe, które będą miały miejsce na szkoleniu podlegają ewentualnemu ubezpieczeniu prywatnemu i nie mają żadnych konsekwencji dla organizatora, który nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestnika szkolenia.
 4. Upoważnieni przedstawiciele FIRMA Dariusz Juzyszyn mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 5. FIRMA Dariusz Juzyszyn zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług FIRMA Dariusz Juzyszyn oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
 6. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy FIRMA Dariusz Juzyszyn, rozliczenie wpłaconej na rzecz FIRMA Dariusz Juzyszyn należności następuje natychmiast po otrzymaniu przez FIRMA Dariusz Juzyszyn, podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą), lub natychmiast po zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających odbycie szkolenia.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: dariusz.juzyszyn@optimer.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

Konsumenci wyłączenia:

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: dariusz.juzyszyn@optimer.pl lub drogą pocztową na adres: FIRMA Dariusz Juzyszyn, z siedzibą przy ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez FIRMA Dariusz Juzyszyn. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by FIRMA mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 2. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017r.